Design a site like this with WordPress.com
Get started

Povzetek projekta

Projekt namerava v 12 mesecih izvajanja pripraviti poslovni in finančni načrt inovativnega modela storitve in produktov za bodočo umetniško trgovino, ki bo (po pripravljenem poslovnem načrtu) kot startup zaživela v Muzeju norosti na Tratah.

DIFF-SHOP: Umetnost za dezinstucionalizacijo

Slovenija sodi med najbolj institucionalizirane države na svetu (je druga najbolj institucionalizirana država v Evropi), v institucijah še zmeraj živi več kot 20.000 ljudi, med njimi največ starejših, skupaj z ljudmi z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in drugimi ovirami ostajajo izrinjeni iz skupnosti in marginalizirani v institucijah preživljajo desetletja. 

V Italiji so uspešno zaprli institucije že v 70-tih letih prejšnjega stoletja in jih preoblikovali v službe v skupnosti. Pri nas smo doslej edino ustanovo uspešno zaprli prav v gradu Cmurek na Tratah, kjer je do leta 2004 deloval Zavod za duševno in živčno bolne, od leta 2013 pa v njem z različnimi akterji gradimo Muzej norosti. Na tem simboličnem mestu zaprtja razvijamo pogoje za enako vključevanje ljudi z ovirami v vse segmente življenja v skupnosti. 

Po naših izkušnjah umetnost in kultura s svojim širokim izraznim razponom igrata ključno vlogo pri odpravljanju tabujev, stigme, predsodkov, vključevanju ljudi v običajne življenjske situacije, kot aktivna in pasivna udeležba na kulturnih dogodkih, aktivna udeležba v delovnih procesih pri ustvarjanju dogodkov. Ugotovili smo, da prav sam proces sodelovanja in soustvarjanja moramo dodatno raziskati, da bi lahko zagotovili pogoje za finančno in družbeno priznanje dela vseh, vključenih v delovne procese. 

Namen projekta je razvoj inovativne poslovne ideje s področja KKS, imenovane DIFF-SHOP: UMETNOST ZA DEZINSTITUCIONALIZACIJO.

Projekt namerava v 12 mesecih izvajanja pripraviti poslovni in finančni načrt inovativnega modela storitve in produktov za bodočo umetniško trgovino, ki bo (po pripravljenem poslovnem načrtu) kot startup zaživela v Muzeju norosti na Tratah. Muzej norosti tako predstavlja tudi potencialnega poslovnega partnerja, s katerim bi družno odprli trgovina z umetniškimi izdelki, namenjeni turistični kulturni dejavnosti.

V Sloveniji podobne “trgovina” sicer obstajajo, a inovativnost naše ideje je v tem, da nameravamo poslovni načrt pripraviti tako, da bi v DIFF-SHOPu ne le ponudili izdelke, ki bi jih kreirali skupaj z ranljivimi ciljnimi skupinami, temveč bi celo omogočili (za začetek) tudi zaposlitev ene (1) osebe posebne družbene skrbi. Gre za povsem nov model zaposlovanja ranljivih skupin, ki so zaradi stigmatizacije in obče stereotipnosti odrinjene na rob družbe. Osebe posebne družbene skrbi bomo vključili torej ne le v izvedbeno dejavnost, temveč (in predvsem) v tržno (zaposlitveno) dejavnost, s čimer jim bomo omogočili lažji vstop v “normalno” družbeno okolje in s tem posledično občutek za skupnost, pripadnost in inkluzijo.

S projektom bomo vstopili v okolja, iz katerih je na škodo ljudi umetnost pogosto izrinjena, ljudje pa prikrajšani za umetniški izraz in priložnost za kreativno delo in razvoj lastne ustvarjalnosti ter družbenega in denarnega priznanja za ustvarjalnost. Istočasno bomo za ljudi, ki še živijo v institucijah, ker druge možnosti nimajo, ustvarili pogoje za srečevanje in sodelovanje z ljudmi v skupnosti, kar je ključnega pomena za uspešno DI. Raziskali bomo proizvodnjo unikatnih umetniških izdelkov, ki nastanejo v sodelovanju umetnikov z ljudmi z izkušnjo institucionaliziranosti, ki so ravno zaradi institucij oropani vseh družbenih vlog in četudi so umetniki, nimajo priložnosti izražanja in razvoja oziroma je ta zelo omejena (npr. delovna terapija in ne umetniški atelje). 

Raziskali bomo nujne pogoje za etično sodelovanje in visoko kakovost končnih izdelkov, ki bodo šli na prodajne police muzejske trgovinice. Ob tem bomo pripravili vsebine umetnostnih izobraževalnih programov za pomagajoče poklice (in za delavce na podroju kulture, umetnosti), ki bodo v procesu  dezinstitucionalizacije (DI) promovirali kulturo in skrbeli za kakovost in razvili profil kulturnega delavca v procesu DI (in možnosti dela in zaposlovanja ljudi z izkušnjo institucionaliziranosti).

Kratkoročni cilji

  1. izdelava poslovnega modela bodočega startup podjetja “DIFF-SHOP” s finančnim načrtom in SWOT analizo, 
  2. identifikacija gospodarskega subjekta, bodočega partnerja, za pridobitev infrastrukture in prostorskih kapacitet (Muzej norosti Trate)
  3. raziskava nujnih pogojev za etično sodelovanje in visoko kakovost končnih izdelkov, ki bodo šli na prodajne policemuzejske trgovinice. 
  4. Priprava vsebin umetnostnih izobraževalnih programov (kurikul) za delavce na področju culture in umetnosti, ki bodo v procesu dezinstitucionalizacije (DI) promovirali kulturo in skrbeli za kakovost in razvili profil kulturnega delavca v procesu DI (in možnosti dela in zaposlovanja ljudi z izkušnjo institucionaliziranosti).

Dolgoročni cilj

je (v skladu z implementacijo poslovnega načrta) kreativna povezava med gospodarskim subjektom, ki ima v lasti neizkoriščene poslovne prostore, ter kreativnim in kulturnim sektorjem, ki tovrstne prostore potrebuje za vzpostavitev startup ekosistema ter nato skupna vzpostavitev storitve (umetniške trgovine) DIFF-SHOP. V ta namen bo ustanovljen nov poslovni subjekt (startup), ki bo v praksi implementiral poslovni model, ki ga prijavitelji nameravamo raziskati in izdelati v okviru prijavljenega projekta.


Vsi udeleženci v projekta so maksimalno zavezani k sodelovanju, k izvedbi načrtovanih nalog, svojo zavezanost kažejo v tem, da imajo vsi bogate izkušnje kontinuiranega dela na tem področju, s stalnim nadgrajevanjem novih vsebin, nadgradnji in razvoju inovacij, ki izhajajo iz ciljev, želja in potreb ljudi, ki so ciljna populacija.


Želite sodelovati z nami?

%d bloggers like this: